Je bekijkt nu Wijziging Regeling EZK- en LNV-subsidies

Wijziging Regeling EZK- en LNV-subsidies

De staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat heeft een besluit tot wijziging van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies en de Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2020 gepubliceerd. Het subsidieplafond voor haalbaarheidsprojecten voor de MKB innovatiestimulering topsectoren (MIT) is verhoogd met € 1.500.000 tot € 5.295.000 voor 2020. Daarnaast regelt het wijzigingsbesluit de openstelling van de subsidiemodule Eurostarsprojecten, de ophoging van subsidieplafonds van de subsidiemodule Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) en een wijziging in de aflossingsmogelijkheid binnen de BMKB. Daarnaast worden enkele omissies in de BMKB door dit besluit gecorrigeerd.

Eurostars 

Eurostars is een internationaal programma dat zich richt op het ondersteunen van internationale R&D-samenwerkingsprojecten door het MKB. De subsidiemodule Eurostarsprojecten is opengesteld van 28 mei 2020 tot en met 8 juni 2020. Het subsidieplafond is vastgesteld op € 10.150.000.

BMKB 

Op grond van de BMKB verstrekt de staat een borgstelling aan een bank of een aangewezen kredietverstrekker voor kredietovereenkomsten met MKB-ondernemers. De borgstelling wordt tegen een provisie verstrekt. Vanwege de coronacrisis is de borgstelling verruimd. De looptijd van het corona-bedrijfsborgstellingskrediet bedroeg aanvankelijk twee jaar. Deze is verlengd tot maximaal vier jaar. Voor het corona-bedrijfsborgstellingskrediet geldt een afwijkende provisie.

Bij de laatste verruiming van de BMKB zijn niet alle aanpassingen opgenomen in de regeling. Dat is nu hersteld. De aflossing van het corona-bedrijfsborgstellingskrediet kan op twee manieren geschieden. In de eerste plaats kan dat door het bedrijfsborgstellingskrediet na verloop van ieder kwartaal te verminderen met een vast bedrag, zodat het na verloop van vier jaar is afgelost. In de tweede plaats kan de financier kiezen voor aflossing ineens aan het einde van de looptijd. Deze wijze van aflossing blijft in stand voor het corona-bedrijfsborgstellingskrediet met een looptijd van ten hoogste twee jaar. Voor het corona-bedrijfsborgstellingskrediet met een looptijd van meer dan twee jaar geldt een ander regime. Daarbij moet met de aflossing worden begonnen op de eerste dag van het negende kalenderkwartaal dat volgt op het kalenderkwartaal waarin de kredietovereenkomst is gesloten.

Inwerkingtreding 

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst. 

Bron: Ministerie van Economische Zaken | besluit | Staatscourant 2020 nr. 28480 | 11-06-2020